Rodzaje i zakres świadczonych usług

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy, w ramach którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, dostępny pod adresem: https://pescavio.pl/;
 2. Sprzedający/Sprzedawca/Usługodawca – Łukasz Hejduk będący przedsiębiorcą – osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców pod firmą Łukasz Hejduk Detailing na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762397677, w Jarosławiu (37-500), przy ul. Pruchnickiej 5;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży i/lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.;
 5. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców;
 7. Produkty – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Konto – usługa elektroniczna w postaci indywidualnego Konta Klienta, udostępnianego przez Sprzedawcę po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym, które umożliwia składanie zamówień;
 9. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w postaci formularza umożliwiającego Klientowi dodanie wybranych Produktów do koszyka oraz podanie danych adresowych, a także wybór sposobu płatności i dostawy, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży;
 10. Dni Robocze – to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadających wówczas dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktu na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ceny jego nabycia;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, skierowane do Sprzedawcy, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, które to klient potwierdza wyrażając zgodę na jej realizację bezpośrednio na stronie internetowej https://pescavio.pl/. Zamówienie w całości odbywa się poprzez stronę internetową.
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://pescavio.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę – Łukasza Hejduka będącego przedsiębiorcą – osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców pod firmą Łukasz Hejduk Detailing na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762397677, w Jarosławiu (37-500), przy ul. Pruchnickiej 5.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca oferuje do sprzedaży Produkty.
 3. Szczegółowy wykaz Produktów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zgodnie z prawem polskim oraz prawem UE.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: kontakt@pescavio.pl
  2. telefonicznie: +48 601 647 613
 6. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 17.05.2022 r.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje swoich klientów dostępnymi kanałami komunikacji.
 8. Korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym usług drogą elektroniczną oraz złożenie Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co zostaje potwierdzone przez Klienta zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox).
 9. Treść Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów.
 11. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies i narzędzi analitycznych stosowanych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://pescavio.pl/polityka-prywatnosci
 13. Sprzedawca wdrożył Politykę Prywatności oraz odpowiednie środki ochrony, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz zapory sieciowej (firewall).
 14. Sprzedawca stosuje pliki cookies, które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten jest zastosowany w celu zapewnienia bezpiecznego działania Sklepu Internetowego, niektórych jego funkcjonalności oraz zebrania informacji o tym w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego (zanonimizowane dane statystyczne). Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, ani nie powodują na nich zmian. Dalsze szczegóły na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności.
 15. Prawa autorskie do wszelkich treści dostępnych w Sklepie Internetowym przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom. Klienci, ani inne osoby odwiedzające stronę internetową Sprzedawcy nie mają prawa do korzystania z tych treści bez uzyskania odpowiedniej zgody.
 16. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów lub wykładni prawa, zmiana warunków technicznych czy funkcjonalności Sklepu Internetowego, konieczność dostosowania do wydanych decyzji, orzeczeń, nakazów czy zaleceń właściwych organów. O zmianie Sprzedawca poinformuje na 7 dni przed jej wejściem w życie, na swojej stronie internetowej, a także w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Klientów, zawierającej zmieniony tekst Regulaminu lub link do tego tekstu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem łączących Strony umów o świadczenie usług elektronicznych oraz będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego składania Zamówień. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną w postaci: prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, udostępniania Formularza Zamówienia oraz przesyłania Newslettera.
 2. W celu zarejestrowania Konta, Klient wypełnia formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu, w którym podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon, indywidualnie utworzone hasło, dane adresowe, a w przypadku Przedsiębiorcy także nazwę firmy oraz nr NIP.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji na podany adres e-mail rejestrującego wysyłany jest automatycznie link potwierdzający rejestrację Konta.
 4. Świadczenie usługi prowadzenia Konta ma swój początek z chwilą potwierdzenia przez rejestrującego założenia Konta.
 5. Umowa świadczenia usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę (usunąć Konto) poprzez przesłanie żądania o usunięcie Konta na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pescavio.pl.
 6. Usługa związana z Formularzem Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia lub odstąpienia od jego składania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym m.in. opuszczenia Sklepu Internetowego. Usługa związana z Formularzem Zamówienia ma swój początek z chwilą dodania pierwszego Produktu do koszyka zamówienia.
 7. Umowa świadczenia usługi Newslettera wymaga podania przez Klienta adresu e-mail w przygotowanym w tym celu miejscu na stronie internetowej Sklepu. Na podany adres wysyłany jest automatycznie link potwierdzający zgodę na otrzymywanie Newslettera. Świadczenie usługi Newslettera ma swój początek z chwilą potwierdzenia przez Klienta zapisania się do usługi poprzez wejście w link potwierdzający.
 8. Umowa świadczenia usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę poprzez ponowne wpisanie adresu e-mail w oknie Newslettera i potwierdzenie wypisania poprzez kliknięcie na link, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania oferowania i świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.

Zawieranie Umów sprzedaży

 1. Produkty i informacje na ich temat znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Ceny przedstawione w Sklepie Internetowym są cenami brutto oraz wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do podanych cen doliczone zostaną koszty dostawy, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy Produktów.
 3. Klient może złożyć Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia.
 4. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w Formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 5. Korzystając z Formularza Zamówienia, Klient może składać Zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienie uważa się za poprawnie złożone w ten sposób po wykonaniu wszystkich następujących czynności: dodaniu Produktów do koszyka, podaniu niezbędnych danych teleadresowych Klienta lub zalogowaniu się na Konto Klienta, wybraniu sposobu płatności oraz dostawy, a także kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 8. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą potwierdzenia złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:
  1. dane identyfikujące;
  2. podstawowe cechy wybranego towaru;
  3. łączną cenę, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty;
  4. wybrany sposób płatności, dostawy;
  5. w zakresie prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;
 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po poprawnym złożeniu Zamówienia, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę.
 14. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu Umowy sprzedaży. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
 15. Zamówienia są realizowane w terminie od 1 do 4 dni roboczych, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, Klient otrzyma stosowną informację od Sprzedawcy.
 16. Do poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niezbędne jest posługiwanie się przez Klienta urządzeniem końcowym (komputer, telefon, tablet itp.) z dostępem do Internetu, korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji lub trzech wcześniejszych: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer/ Edge, Safari, Opera, włącznie możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, posiadanie adresu e-mail.
 17. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści bezprawnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, w tym obraźliwych, wulgarnych, mogących naruszać dobra osobiste oraz inne prawa Sprzedawcy a także pozostałych użytkowników Sklepu Internetowego.
 1. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • gotówką za pobraniem przy dostawie;
  • przelewem poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, w sposób tam umożliwiony, prowadzony przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji przez system PayPro;
 1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się w formie pakowanych przesyłek, za pośrednictwem operatora Paczkomatów InPost oraz firmy kurierskiej DPD na terenie całego kraju, na adres wskazany przez Konsumenta w formularzu podczas składania zamówienia.
 2. Konsument na bieżąco jest informowany o przebiegu procesu składania zamówienia oraz jego realizacji, aż do momentu podjęcia przesyłki przez kuriera lub nadania przesyłki za pośrednictwem punktu nadawania przesyłek.
 3. Koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia, wagi paczki oraz sposobu realizacji dostawy. Informacja o kosztach dostawy zawarta jest w koszyku klienta oraz podczas finalizacji procesu zamówienia przed potwierdzeniem dokonania zakupu przez Konsumenta.
 4. Sprzedawca przewiduje darmową dostawę, po przekroczeniu wartości zamówienia w jednym koszyku dla kwoty większej lub równej 299 zł.
 5. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego zakupionych w Sklepie produktów.

REKLAMACJA

 1. Każdemu Konsumentowi, który dokonał zakupu poprzez Sklep pescavio.pl przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 
 2. Sprzedawca odpowiada za istotne wady fizyczne produktu lub niezgodność towaru z umową na zasadzie rękojmi.
 3. Reklamacje należy kierować drogą mailową poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego na adres: zwroty@pescavio.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: 
  • imię i nazwisko kupującego, 
  • adres, 
  • numer zamówienia
  • datę transakcji
  • przedmiot i przyczynę reklamacji
  • numer konta bankowego 
  • dane kontaktowe
 5. Usługodawca udostępnia na stronie sklepu wzór formularza reklamacyjnego, z którego Klient może skorzystać. 
 6. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.pescavio.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 7. W przypadku wystąpienia wady produktu konsument ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi oraz zażądać :
  1. Wymiany towaru na nowy, jeśli jest on jeszcze dostępny w sprzedaży
  2. Odstąpienia od umowy ( tylko w sytuacji kiedy wada jest istotna)
 8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, kwotę przesyłki pokrywa Sprzedawca.

Rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia sporu do dołożenia wszelkich starań aby rozważać go wspólnie z zainteresowaną stroną w sposób polubowny. Działania mające na celu rozwiązanie sporu zostaną podjęte niezwłocznie, nie dłużej  niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia roszczeń przez Konsumenta. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. 
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, strony umawiają się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie to nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. 

ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 11.
 2. Bieg wskazanego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od momentu objęcia zamówionych Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, np. w sytuacji odbioru osobistego za pośrednictwem innej osoby.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może, ale nie musi zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, bądź na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu – pocztą na adres Sprzedawcy lub w formie skanu lub w formie wiadomości e-mail na adres: zwroty@pescavio.pl.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w drodze wiadomości e-mail.
 6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży we wskazanym terminie, traktuje się ją jako niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdzi Zamówienie, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostawy Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam je odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Produktów.
 13. Sprzedawca ustala,  że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatu. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący.
 14. Aby dokonać zwrotu należy odesłać produkt na adres:

 

Pescavio.pl – Zwroty

Widna Góra ul. Modrzewiowa 30,

37-500 Jarosław

Ochrona danych osobowych

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.pescavio.pl/politykaprywatnosci

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy – Załącznik 1
 • Wzór formularza reklamacji – Załącznik 2

 

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto, które wymaga akceptacji regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności sklepu Pescavio.pl.
 2. Posiadanie aktywnego konta nie jest warunkiem koniecznym do dokonywania zakupów na Stronie, jednak pozwala na korzystanie z dodatkowych promocji oraz funkcjonalności serwisu w pełnym zakresie. 
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz. Założenie konta w serwisie jest darmowe przez cały okres trwania umowy usługi oraz jest wolne od dodatkowych opłat. 
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego danych: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności. 
 5. Zakres oraz zasady przetwarzania danych związanych z realizacją usługi Konto Klienta zostało określone w Polityce Prywatności.
 6. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika. 
  1. Sprzedawca umożliwia Klientom publikację opinii na temat Sklepu oraz produktów poprzez zamieszczanie komentarzy na stronie Sklepu Internetowego. 
  2. Podanie danych osobowych w komentarzu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją warunków przetwarzania tych danych zgodnie z interesem Administratora (patrz Polityka prywatności)
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny. 
  4. Zabrania się zamieszczania komentarzy o treści obraźliwej, w szczególności o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, propagujących ustroje totalitarne i inne prawnie zabronione w przestrzeni publicznej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
  5. Niestosowanie się do ww. wymagań może skutkować zawieszeniem dostępu do Konta Klienta, bądź w szczególnych przypadkach, zerwaniem umowy na korzystanie z Konta oraz wynikających z tego przywilejów.